Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie
Komunikat
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 października 2017r. oferta Banku została poszerzona o:
• kartę przedpłaconą,
• karty walutowe EURO do rachunków walutowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
• kartę debetową Mastercard Biznes dla klientów instytucjonalnych z funkcją zbliżeniową.

W związku z wdrożeniem ww. kart w regulaminach dotyczących rachunków bankowych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nastąpiły zmiany. Ponadto modyfikacji uległy zapisy w niniejszych regulacjach, które związane są z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.
Poniżej prezentujemy wykaz zaktualizowanych regulacji:
1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – pobierz Regulamin,
2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – Regulamin obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku do 24.10.2012r. – pobierz Regulamin,
3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – Regulamin obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku po 24.10.2012r. – pobierz Regulamin,
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.


Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej, następujących informacji:
•numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
•pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu


Uwaga! Przelewy z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


LIMITY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji wykonywanych w systemie bankowości internetowej eBankNet z dniem 6 lutego 2017r. zostaną wprowadzone maksymalne limity transakcji dla klientów, którzy dotychczas nie mieli ich ustalonych. Nie ulegnie zmianom poziom limitów, które wcześniej były określone przez klienta w placówce Banku, jak też samodzielnie zdefiniowane w systemie bankowości internetowej eBankNet. Wysokość limitów wynosić będzie:
Dla klientów indywidualnych – system eBankNet:
 • limit jednorazowy – 2 500 zł
 • limit dzienny – 5 000 zł
 • limit miesięczny – 20 000 zł
Dla klientów instytucjonalnych – system eBankNet
 • limit jednorazowy – 10 000 zł
 • limit dzienny – 30 000 zł
 • limit miesięczny – 100 000 zł
Aby dokonać zmiany wysokości limitów i dopasować je do indywidualnych potrzeb i preferencji należy zmodyfikować je w systemie bankowości elektronicznej eBankNet, w następujący sposób:
 1. Wybierz ikonę – MÓJ PROFIL
 2. Wybierz zakładkę – ZARZĄDZANIE LIMITAMI
 3. Ustaw nową wysokość limitów
 4. Zatwierdź nowe limity hasłem autoryzacyjnym
 5. Należy zmodyfikować limity dla użytkownika i limity dla rachunków.
Ponadto informujemy, że Klient ma możliwość ustalić sobie również – limity transakcji odrębne dla każdego posiadanego rachunku.
WAŻNE! Jeżeli dotychczas Klient miał ustalony limit transakcji w placówce Banku, wówczas może samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną eBankNet dokonać wyłącznie jego zmniejszenia. Jeśli natomiast chce ustalić wyższy limit, konieczna jest wizyta w placówce Banku i złożenie odpowiedniej dyspozycji.