Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych
Uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 9.06.2022 r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP o 0.75 pkt. proc., w tym: stopa redyskonta weksli do poziomu 6,05%, stopa referencyjna do 6,00% i stopa lombardowa do 6,50%.
Związku z powyższym, Zarząd Banku podjął decyzję, że z dniem 20.06.2022 r. zmianie ulega "Tabela oprocentowania produktów bankowych", w ramach której nastąpiło podwyższenie m.in. produktów:
 • na które wpływ ma stopa redyskonta weksli, tj. rachunki oszczędnościowe: Ekstra Zysk/Ekstra konto, rachunki dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i Szkolnych Kas Oszczędności oraz rachunki lokacyjne,
 • lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych i firm.

 • Ponadto, informujemy, że wskutek rozszerzenia wachlarza płatności mobilnych dostępnych dla klientów Zrzeszenia BPS o płatność Xiaomi Pay, zmianie ulega: "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych" oraz "Regulamin korzystania z kart wydanych w grupie BPS w ramach cyfrowych portfeli". Nowa płatność mobilna Xiaomi Pay wykorzystuje stokenizowaną kartę do płatności opaską, zegarkiem lub innym urządzeniem mobilnym. Na obecną chwilę usługa będzie kompatybilna z kartami Mastercard.
  W zakresie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych dodatkowo usunięto zapisy dotyczące czeków i zaktualizowano zapisy związane z wyciągami.

  Z dniem 1.07.2022 r. zmianie ulega też "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla SKO i PKZP" w którym dodano w słowniku pojęcia związane z płatnościami mobilnymi i szybkimi, uaktualniono zapisy dotyczące systemu bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej. Doprecyzowano dodatkowo zapisy dotyczące usługi bankowości telefonicznej oraz zaktualizowano zapisy dotyczące wyciągów.
  Powyższe zmiany nie wpływają na zakres dotychczas zawartych umów. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.
  Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi 2022.
  W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.
  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom. Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.
  Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 500+
  Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
  Komunikat dot. bezpieczeństwa
  W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse