Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Sprawdź nr rachunku i kwotę przelewu w sms-e autoryzacyjnym;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Tarcza Finansowa PFR
W naszym Banku możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej eBankNet. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostały zmienione zapisy:

- Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,
- Regulaminu kart kredytowych.
Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia limitu płatności zbliżeniowych kartami płatniczymi VISA i Mastercard bez kodu PIN. Aktualnie, zgodnie z ustaleniami organizacji płatniczych, limit ten został zwiększony do kwoty 100 zł.

Treść nowych Regulaminów znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.bs.limanowa.pl .
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 18 marca 2020r. zostały obniżone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,7 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,50 pkt. proc. i stopa lombardowa o 1 pkt. proc. Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych. W związku z powyższym, z dniem 25.03.2020 r. zmieniona została Tabela oprocentowania produktów bankowych, uwzględniająca oprocentowanie produktów opartych o stopę redyskonta, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, tj: rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych, rachunku lokacyjnego oraz oprocentowanie wybranych produktów depozytowych i kredytowych. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych". W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.


Od 01.01.2020 r. podatnicy powinni dokonywać płatności podatkowych na mikrorachunki podatkowe (US/Clo).
Link do generatora mikrorachunku podatkowego na www.podatki.gov.pl

Zwiększone bezpieczeństwo - dodatkowe zabezpieczenia bankowości internetowej - komunikaty push - nowość!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w serwisie bankowości internetowej eBankNet od 14.09.2019r. zostanie wprowadzonych kilka zmian, które są efektem wymogów wynikających z dyrektywy PSD2 i silnego uwierzytelnienia (SCA, ang. Strong Customer Authentication):
 • dwuetapowa weryfikacja logowania z mobilną autoryzacją - silnym uwierzytelnieniem, co oznacza, że logując się do bankowości internetowej eBankNet zostaniesz poproszony o kod SMS lub zaakceptowanie potwierdzenia push. Bank może zwolnić z dwuetapowej weryfikacji logowania co jakis czas, ale przez okres nie dluższy niż 90 dni.
 • jeżeli zechcesz zobaczyć historię swojego konta za okres dłuższy niż 90 dni , poprosimy Cię o potwierdzenie tej operacji dodatkową autoryzacją,
 • czas sesji w serwisie eBankNet zostanie skrócony z 10 do 5 minut – przykład: jeżeli przez 5 minut nie zauważymy żadnej aktywności w eBankNet, bezpiecznie wylogujemy Cię z serwisu.

Już teraz możesz używać nowej aplikacji mobilnej BSLMobile, która za pomocą powiadomień push, umożliwia bezpłatną autoryzację użytkownika oraz operacji w bankowości internetowej eBankNet. Jednoczenie przypominamy, że od 14.09.2019r. nie będzie już możliwości korzystania z kodów autoryzacyjnych z kart zdrapek w bankowości internetowej. W przypadku dotychczasowego używania tych kodów, prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku i zmianę sposobu autoryzacji na SMS oraz pobranie aplikacji BSLMobile.

Aby móc w pełni bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej oraz z autoryzacyjnych powiadomień push, wystarczy:
 • aktywować w systemie eBankNet autoryzację mobilną: w zakładce „Mój profil”_”Mobilna autoryzacja”,
 • pobrać ze sklepu Play lub App Store aplikacje BSLMobile,
 • sparować aplikację z telefonem.
Więcej informacji w serwisie Banku: www.bs.limanowa.pl