eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
  Wnioski '300+'
W czerwcu w ZUS odnotowano złożone wnioski 'Dobry start'. Jednak z uwagi na zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1092) wnioski o to świadczenie można składać jedynie w okresie od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski te zostały anulowane w ZUS. Prosimy o weryfikację złożonych wniosków oraz ponownego złożenia w terminie wynikającym z Rozporządzenia.
  Zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych
informujemy, że od 1 września 2024 r. nastąpią zmiany w następujących dokumentach:
 • Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych,
 • Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych,
 • Dokumentach dotyczących opłat.
Wprowadzone zmiany dotyczą podniesienia wysokości stawek opłat i prowizji za czynności związane z otwieraniem i prowadzeniem rachunków oraz świadczeniem usług bankowych. Zwiększenie kosztów obsługi jest spowodowane:
 • wzrostem inflacji,
 • wzrostem rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od banku czynników zewnętrznych, w szczególności: cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii,
 • wzrostem wskaźnika dóbr inwestycyjnych oraz towarów i usług konsumpcyjnych,
 • wejściem w życie nowych oraz zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • koniecznością dostosowania do wymogów i warunków rynkowych poprzez rozbudowę oferty i infrastruktury technologicznej.
Aktualna Taryfa opłat i prowizji oraz dokumenty dotyczące opłat dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.bs.limanowa.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, a w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku Spółdzielczego w Limanowej.
  PESEL zastrzeżone
Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r., bank zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości, ma obowiązek dokonać weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL w następujących sytuacjach:
 • zawarcie umowy rachunku ROR
 • zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego
 • zawarcie umowy kredytowej
 • zawarcie umowy karty kredytowej
 • zawarcie umowy karty przedpłaconej
 • zawarcie aneksu do umowy kredytowej przed wypłatą gotówki z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniach za pracę, tj. aktualnie maksymalna kwota wypłaty wynosi 12 726 zł.
Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony odmówimy zawarcia umowy lub wstrzymamy wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia przez Ciebie dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL możesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ramach portalu internetowego usług dla Obywateli, w aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z placówkami banku.
  Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.
Zmiany obejmują:
1. wprowadzenie zapisów dotyczących dysponowania przez każdego z rodziców środkami zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej,
2. doprecyzowanie zapisów dotyczących uprawnionych do aktywowania dostępu do bankowości elektronicznej i telefonicznej w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej,
3. dodanie zapisów dotyczących blokowania/odblokowania dostępu do bankowości internetowej dla osób małoletnich oraz częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych,
4. wprowadzenie prawidłowych odwołań w użytych w Regulaminie określeń.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.
  Ważne: Próby oszustw na pracownika Banku w Tarnowie
Otrzymujemy zgłoszenia o fałszywych telefonach od osób podszywających się pod pracowników naszego Oddziału w Tarnowie. W związku z tym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych i nie instaluj żadnego oprogramowania na prośbę osób dzwoniących do Ciebie w imieniu banku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących otrzymanych telefonów, informacji lub powiadomień, zakończ rozmowę i skontaktuj się bezpośrednio z naszym bankiem w celu weryfikacji sytuacji - Lista naszych placówek
Śledź nasze komunikaty na stronie Bezpieczne Finanse
  Zapewnij sobie bezpieczne płatności kartą podczas podróży!
- Pamiętaj koniecznie o zabraniu ze sobą karty płatniczej. Jeśli używasz tej w telefonie lub zegarku, weź również kartę plastikową.
- W niektórych rejonach świata mogą występować problemy z realizacją płatności przy użyciu cyfrowych portfeli. Tam lepiej sprawdzi się karta fizyczna - plastikowa lub gotówka.
- Jeśli w podróży Twoja płatność telefonem lub zegarkiem zostanie odrzucona, ponów transakcję i użyj plastikowej karty. Najlepiej włóż kartę do czytnika terminala płatniczego albo bankomatu i zatwierdź kodem PIN.
- Przed wyjazdem zagranicznym, skontaktuj się z infolinią lub placówką naszego banku i zgłoś nam miejsce Twojej podróży. W ten sposób zapobiegniesz automatycznej blokadzie karty przez system, który chroni przed transakcjami fraudowymi.
- Jeśli zgubisz kartę lub będziesz mieć jakikolwiek problem z płatnością kartą, skontaktuj się z infolinią Grupy BPS czynną 24h/7 tel.: +48 86 215 50 00.

Więcej informacji znajdziesz na blogu: https://www.bs.limanowa.pl/blog/platnosci-karta-za-granica.
   Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulaminu karty przedpłaconej.
Informujemy, że od 1 czerwca 2024 r. zmianie ulegają Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin karty przedpłaconej.
Zmiana wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Jednocześnie w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:
1) uzupełnione zostały dodatkowo warunki wypowiadania umowy rachunku płatniczego przez Bank, poprzez dodanie w § 111 ust. 8 pkt. 11, zapisu o następującej treści: "11). Klient/Posiadacz rachunku został umieszczony na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego",
2) zaktualizowana i ujednolicona została stosowana terminologia oraz zapisy dotyczące bankowości internetowej i mobilnej,
3) w § 37, ust. 4, zmieniony wzór wyliczania maksymalnej wysokości zmiany nowej stawki oprocentowania, która obliczana jest wg wzoru: X=2*z, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
x wartość zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
z wysokość zmiany stopy redyskonta weksli stopy referencyjnej dla EUR,USD,GBP

Ponadto w Regulaminie karty przedpłaconej uzupełnione zostały jednocześnie zapisy dotyczące odpowiedzi na reklamacje w formie wiadomości e-mail oraz warunki wypowiedzenia umowy ze strony banku. Dodane zostały zapisy określające możliwość korzystania z karty przez osoby niepełnoletnie i dotyczące wpłat w bankomatach. Ponadto została zaktualizowana i ujednolicona stosowana terminologia oraz zasady regulujące realizację i rozliczanie transakcji kartowych, z uwzględnieniem blokady środków pieniężnych i limitów transakcyjnych.
Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.
  Uważaj na oszustów podszywających się pod pracownika banku!
Przeczytaj zanim padniesz ofiarą oszustwa Uważaj na oszustwa telefoniczne.
  Informacja o kwocie wypłaty z rachunku osoby małoletniej
Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej
Kwota zwykłego zarządu, to maksymalna kwota do wysokości, której w miesiącu można dysponować środkami na rachunkach osób do 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów indywidualnych, równa jest kwocie nie większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, podawane za rok ubiegły i ogłaszane przez Prezesa GUS. W 2024 roku kwota ta wyniosła 7.443,28 zł.

  Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 800+
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 800+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
  Komunikat dot. bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse