eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
  800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl
  Zmiana Taryfy opłat i prowizji
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. następuje zmiana Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidulanych, Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych, Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulaminu kart debetowych, Regulaminu kart kredytowych, Regulaminu karty przedpłaconej, Regulaminu kart debetowych Business oraz Regulaminu kart kredytowych Business.

W Taryfach doprecyzowane zostały przypisy odnoszące się do przelewów natychmiastowych w zakresie obowiązujących limitów transakcji. Ponadto, w Taryfie dla klientów indywidualnych zmieniona została stawka prowizji od zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zmiany w Regulaminach związane są z wprowadzeniem możliwości niestosowania silnego uwierzytelniania dla transakcji internetowych, przy spełnieniu określonych warunków. Dodatkowo, dla wszystkich kart debetowych, zostały zmienione limity wypłat gotówki w ramach usługi cash back, a w przypadku kart debetowych dla klientów indywidualnych zwiększono maksymalne limity gotówkowe i bezgotówkowe dla kart Visa.

Jednocześnie w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych doprecyzowano zapisy w zakresie realizacji przelewów otrzymanych w walucie PLN na inne rachunki walutowe za pośrednictwem systemów Express Elixir i SORBNET, dodano ogólne powody wypowiedzenia Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz wprowadzono zmiany redakcyjne i porządkowe.

Regulaminy i Taryfy dostępne są na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl . W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami w placówkach Banku.

  Komunikat
Szanowni Państwo,
w związku z jednogłośnym przyjęciem 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, Bank BPS podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.

Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji.

Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank BPS uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Podstawa prawna: Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z 31.07.2014 r.: 'Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem' https://eur-lex.europa.eu
  Wnioski Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Program Rodzina 500+
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Limanowej umożliwia Klientom składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz w Programie Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet (zakładka Wnioski => Wnioski Eximee). Więcej informacji wraz z instrukcją złożenia wniosków, dostępna jest pod adresem: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/uslugi-dodatkowe
  Komunikat dot. bezpieczeństwa
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków oraz danych ostrzegamy przed próbami wyłudzeń i oszustw. Przy korzystaniu bankowości internetowej oraz mobilnej warto zachować rozwagę i ostrożność, ponieważ każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Banku, gdzie na bieżąco publikujemy ostrzeżenia: https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/c/bezpieczne-finanse